coloroyal_ikon

Policys & Personalmål

Trygghet - Delaktighet - Flexibilitet – Kvalité

Trygghet:
Kunden skall i alla lägen i kontakt med företaget och dess samarbetspartners känna sig trygg och bekväm med att köpa våra tjänster. Vi är alla lika viktiga i det arbetet gentemot kunden. Vi ställer höga krav på den sociala kompetensen. En trygg och nöjd kund skapar för båda parter en roligare och bekvämare resa under projekten. Alla kunder är lika viktiga, och vi bygger relationen med dem för ett långvarigt samarbete.

Delaktighet:
Att från idé till det färdiga resultatet i samråd med kunden, skapa en nyanserad, genomtänkt och personlig lösning anpassat efter just kundens specifika behov. Där
Coloroyal AB med stor inspiration, tillit och hög kvalité på så väl utförande som färdigt resultat skall hjälpa kunden med helhetslösningar, för att på så sätt hjälpas åt att nå fram till de mål kunden har som ambition att uppnå.

Flexibilitet:
Flexibilitet för Coloroyal AB innebär att vi anpassar oss helt efter kundens önskemål. För många hantverkare är arbetstider 07.00 – 16.00 statiska. Vi vill iställetvända på det och låta kunden tillsammans med oss komma fram till vilka tider som passar kunden bäst när vi skall utföra jobbet. Vi vill på så sätt göra det så smidigt för kunden som möjligt och inte påverka deras vardagsrutiner mer än vad som behövs. Vill kunden att vi börjar senare, arbetar på helgen, kvällen etc så anpassar vi oss efter det. Allt för att det skall vara så smidigt för kunden som det bara är möjligt.

Kvalité:
Kvalité för Coloroyal AB är inte bara den slutliga produkten utan ett för oss samlat begrepp på allt vi gör. Allt ifrån det första samtalet med kunden, till en noggrant specificerad offert, en korrekt fullföljd tidsplan och korrekt utförd faktura enligt överenskommelse. Efter arbetet är utfört går vi tillsammans med kunden igenom projektets slutresultat för att säkerhetsställa att kvalitén uppnår deras och våra  förväntningar. Vi överlämnar även en detaljerad beskrivning på utförda behandlingar med en produktbeskrivning av kulörer, produkter, tapeter m.m. Värdefullt för framtiden om man skulle vilja komplettera med någonting.

Allas lika värde
Coloroyals arbetsplatser består av människor ifrån olika srbetsgrupper, kön och           etnicitet som alla arbetar utifrån respekt och ödmjukhet inför alla. 

Vi har olika roller, olika arbetsuppgifter men formar tillsammans ett framgångsrikt projekt.

Vår verksamhet och våra arbetsplatser ska värna demokrati, legalitet, objektivitet, fri åsiktsbildning, respekt för allas lika värde och mänskliga fri- och rättigheter.

Det innebär bland annat att anställdaska behandlas och bedömas utan ovidkommande hänsyn till kön, könsöverskridande identitet, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder

Coloroyal AB´s arbetsplatser/projekt skall vara en plats fri från diskriminering och vi har nolltolerans mot trakasserier, sexuella trakasserier och kränkande särbehandling.

Att vi visar varandra respekt och förståelse är avgörande för att vi skall ha en god arbetsmiljö.

Vår verksamhet grundar sig också med stöd av diskrimineringslagstiftningen – på jämställdhet, lika villkor och mångfald.